VERHUUR, GRONDWERK & WEGENBOUW

GEBR. KALKMAN B.V.

AANNEMINGS- EN TRANSPORTBEDRIJF

Hoofdstuk 1 – Algemeen


1          Definities en toepassing   

1.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomstige) aanbiedingen, overeenkomsten inzake verkoop en/of leveringen en/of het verrichten van diensten en/of het aannemen van werk en/of het verhuren van werktuigen en/of machines en/of verhuur van overig materiaal zoals containers, rijplaten, binten, schotten, hekken, damwandprofielen e.d. (hierna zowel tezamen als afzonderlijk: ‘werkzaamheden’) tussen Gebr. Kalkman B.V. en haar opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

1.2       In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘opdrachtgever’ verstaan, degene die als opdrachtgever, huurder, verhuurder, koper of elke andere hoedanigheid optreedt bij een overeenkomst met Gebr. Kalkman B.V.

1.3       Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever binden Gebr. Kalkman B.V. niet.

1.4       Afwijken van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. De voorwaarden waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. Afwijken van deze voorwaarden geldt slechts voor de overeenkomst waarbij dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, tenzij de afwijking in een volgende overeenkomst wordt bevestigd.

1.5       De voorwaarden genoemd onder Hoofdstuk 1 Algemeen gelden onverkort op de                    overeenkomsten bedoeld in de volgende hoofdstukken, tenzij en uitsluitend voor zover in die voorwaarden daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

1.6       Wanneer enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zou zijn of zou worden vernietigd, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

1.7       Indien Gebr. Kalkman B.V. niet steeds de stipte nakoming van deze Algemene                         Voorwaarden verlangt, heeft dit niet tot gevolg dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat in de toekomst niet de stipte nakoming van deze Algemene Voorwaarden kan worden verlangd.

1.8       Gebr. Kalkman B.V. heeft het recht deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde voowaarden treden alsdan in de plaats van de tot dan toe geldende voorwaarden en zullen zoveel mogelijk van toepassing worden op reeds bestaande overeenkomsten zodra aan de afnemer en/of het aangesloten bedrijf de redelijke mogelijkheid is geboden om van de gewijzigde voorwaarden kennis te nemen.


2          Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1       Alle door Gebr. Kalkman B.V. gedane prijsopgave en andere aanbiedingen zijn                         vrijblijvend, ook dan wanneer het aanbod een termijn voor aanvaarding houdt.

2.2       De door Gebr. Kalkman B.V. in aanbiedingen en/of overeenkomsten opgegeven                         aantal uren zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is                     overeengekomen.

2.3       Een overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het vrijblijvende aanbod Gebr. Kalkman B.V. heeft bereikt, tenzij Gebr. Kalkman B.V. het vrijblijvende aanbod onverwijld na ontvangst van de acceptatie herroept. Het enkel uitbrengen door Gebr. Kalkman B.V. van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Gebr. Kalkman B.V. niet tot het sluiten van een overeenkomst.

2.4       Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod worden gebracht, komt in afwijking van het vorige lid bepaalde de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra Gebr. Kalkman B.V. de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen in het aanbod in te stemmen.

2.5       Overeenkomsten met Gebr. Kalkman B.V. kunnen alleen worden aangegaan door daartoe bevoegde personen namens opdrachtgever.

2.6       Gebr. Kalkman B.V. zal uitgaan van de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens en hierop zijn aanbieding baseren. Schade voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van opdrachtgever.

2.7       Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding heeft Gebr. Kalkman B.V. het recht om, indien een opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle redelijke kosten welke hij heeft moeten maken om zijn offerte te kunnen uitbrengen, in rekening te brengen aan opdrachtgever.


3          Prijs: algemeen

3.1       Tenzij anders overeengekomen, worden alle zaken en werkzaamheden geleverd en/of              uitgevoerd tegen de op het moment van aflevering en/of uitvoering door Gebr. Kalkman B.V. vastgestelde prijzen en/of tarieven (hierna tezamen genoemd: ‘prijzen’) en condities.

3.2       Indien conform artikel 3.1 een andere prijs is overeengekomen dan die geldt op het moment van aflevering en/of uitvoering, en na de dag van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren om wat voor reden dan ook (waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen valutaschommelingen, verhogende arbeids- materiaal- of vervoerskosten, etc.), een verhoging ondergaan, is Gebr. Kalkman B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Hetzelfde geldt indien ingevolge enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd.

3.3       Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon- en feestdagen, dit alles op verzoek van opdrachtgever, zal Gebr. Kalkman B.V. een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen, welke evenredig is met de extra hieruit voortvloeiende kosten.


4          Prijs: aanneming van werk

4.1       Het bepaalde in het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing op prijzen bij aanneming van werk.   

4.2       In de aanneemsom die in rekening wordt gebracht, worden beschouwd te zijn begrepen alle kosten die in het algemeen worden gemaakt bij normale afwikkeling van de opdracht door Gebr. Kalkman B.V.

4.3       Tenzij het tegendeel is bedongen zijn in de aanneemsom niet begrepen alle kosten met betrekking tot de bemonstering dan wel van de te verwijderen materialen en gronden, als onder andere bedoeld in de Interimwet Bodemsanering, de Afvalstoffenwet, Wet Chemische Afvalstoffen, Wet Milieu Gevaarlijke Stoffen, de Meststoffenwet, en andere milieuwetgeving alsmede premies van daarvoor af te sluiten verzekeringen alsmede alle kosten met betrekking tot manipulatie, zoals controle, bemonstering, wegen, meten, etc. en in ontvangst nemen onder gerechtelijke expertise.

4.4       Voor bijzondere prestaties, ongewone bijzonder tijdrovende of inspanningvereisende werkzaamheden en extra werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden op aanwijzing van enig overheidsorgaan welke niet waren opgenomen in de (aannemings)overeenkomst, kan steeds een extra (naar billijkheid) vast te stellen loon in rekening worden gebracht.


5          Termijnen van levering/uitvoering van werken

5.1       Een overeengekomen levertijd en/of tijd waarbinnen een zaak geleverd zal worden en/of werkzaamheden zullen aanvangen en/of worden uitgevoerd is geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering, aflevering c.q. oplevering dient de opdrachtgever Gebr. Kalkman B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.

5.2       Indien de levering en/of werkzaamheden niet zonder vertraging kan/kunnen worden voltooid, verplicht Gebr. Kalkman B.V. zich de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.


6          Uitvoering van de overeenkomst

6.1       De opdrachtgever dient Gebr. Kalkman B.V. alle gegevens te verstrekken die vereist zijn voor de adequate uitvoering van de overeenkomst door Gebr. Kalkman B.V.

6.2       Indien de opdrachtgever daaromtrent bij zijn opdracht geen bepaalde voorschriften heeft gegeven, is de wijze waarop

a    de werkzaamheden worden verricht;

b    de materialen en gronden en/of andere zaken worden verwijderd;

c    de materialen, gronden en/of andere zaken worden geleverd en/of

d    de plaats waar de materialen, gronden en/of andere zaken worden gestort;

e    de kwaliteit van de te leveren gronden

ter vrije keuze van Gebr. Kalkman B.V.

6.3       Gebr. Kalkman B.V. mag afwijken van verstrekte technische gegevens, maten, capaciteiten e.d. voor zover deze afwijking van geringe betekenis is. Afwijkingen van 10% of minder in het totale werk en afwijkingen, die alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

6.4       Gebr. Kalkman B.V. heeft het recht de uitvoering van de opdracht en/of de daarmee samenhangende werkzaamheden te doen geschieden door derden of met werknemers van derden.


7          Betaling

7.1       Alle betalingen aan Gebr. Kalkman B.V. dienen, zonder aftrek van enige korting of schadevergoeding of verrekening van andere vorderingen en zonder opschorting, te geschieden op de door Gebr. Kalkman B.V. op de factuur aangegeven wijze en binnen de daarop aangegeven termijn. Opdrachtgever is alleen gerechtigd tot betaling op een G-rekening van Gebr. Kalkman B.V., voorzover Gebr. Kalkman B.V. dit uitdrukkelijk toestaat.

7.2       Gebr. Kalkman B.V. is ten alle tijden onder opgave van redenen gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen in de door haar gewenste vorm, alvorens (verder) te presteren.

7.3       Indien opdrachtgever de verschuldigde prijs niet binnen de in artikel 7.1 genoemde termijn betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wordt hij zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een contractuele rente van 1% per maand – of deel van een maand – verschuldigd, alsmede een boete van € 500,-. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover contractuele rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

7.4       Alle redelijk door Gebr. Kalkman B.V. gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening in- en buiten rechte, zijn voor rekening van opdrachtgever, voorzover deze kosten een in rechte verkregen proceskostenveroordeling te boven gaan.

7.5       Indien opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, worden alle door hem aan Gebr. Kalkman B.V. verschuldigde bedragen terstond opeisbaar en kan Gebr. Kalkman B.V. de onmiddelijke betaling daarvan vorderen, vermeerderd met de onder artikel 7.3 genoemde rente en boete, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Gebr. Kalkman B.V. is in dat geval gerechtigd de uitvoering van alle opdrachten ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten totdat al hetgeen ingevolge de vorige zin opeisbaar is geworden is betaald, een en ander onverminderd het recht van Gebr. Kalkman B.V. op volledige schadevergoeding en haar recht op ontbinding uit hoofde van artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

7.6       Door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van alle opeisbare facturen die het langst openstaan. Dit geldt ook in het geval de opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.7       Tenzij anders is overeengekomen, zal de opdrachtgever, op eerste verzoek, ten behoeve van Gebr. Kalkman B.V. de nodige zekerheid stellen tot betaling van het verschuldigde bedrag.


8          Reclames

8.1       De opdrachtgever zal met bekwame spoed na de prestatie van Gebr. Kalkman B.V. onderzoeken of Gebr. Kalkman B.V. de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Gebr. Kalkman B.V. er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het voornoemde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving in ieder geval te doen binnen uiterlijk 8 kalenderdagen na op- of aflevering.

8.2       Gebr. Kalkman B.V. is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim onherstelbaar is. De nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de opdrachtgever.

8.3       De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

8.4       De factuur van Gebr. Kalkman B.V. geldt als correct, indien de opdrachtgever niet binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum een protest bij Gebr. Kalkman B.V. schriftelijk heeft ingediend.

8.5       Indien de in het eerste en vierde lid bedoelde termijnen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Gebr. Kalkman B.V. voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.

8.6       De prestatie van Gebr. Kalkman B.V. geldt in elk geval als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.


9          Aansprakelijkheid

9.1       Gebr. Kalkman B.V. is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan hem kan worden toegerekend. Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de opdrachtgever.

9.2       Van een niet-toerekenbaarheid als bedoeld in lid 1 is onder andere sprake bij extreme en/of ongeschikte weersomstandigheden, ziekte van het personeel extreme of onverwachte verkeerstagnatie, belemmering van de transportroute, storingen in het bedrijf van Gebr. Kalkman B.V. of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines gebruikt door Gebr. Kalkman B.V. of betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij Gebr. Kalkman B.V. die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.

9.3       Gebr. Kalkman B.V. aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de                         uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen van de opdrachtgever of derden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is. Tevens is Gebr. Kalkman B.V. niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering door ondergeschikten van Gebr. Kalkman B.V. van instructies, adviezen of opdrachten van opdrachtgever die buiten de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden vallen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat dit te wijten is aan grove schuld of opzet.

9.4       Gebr. Kalkman B.V. is voor het niet uitvoeren, een onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de overeenkomst alsmede voor gegeven adviezen of onderzoeken slechts aansprakelijk indien en voorzover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de bij Gebr. Kalkman B.V. werkzame leidinggevenden.

9.5       De verplichting tot vergoeding van geleden schade zal in geen geval betrekking kunnen hebben op eventuele omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade.

9.6       Ieder aansprakelijkheid van Gebr. Kalkman B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarde niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekering of de schade een niet in redelijkheid verzekerbaar risico betreft, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van het niet of niet juist uitgevoerde gedeelte.

9.7       Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij Gebr. Kalkman B.V. kunnen dezelfde verweermiddelen jegens de opdrachtgever inroepen ter afwering of beperking van aansprakelijkheid, indien zij door de opdrachtgever worden aangesproken.


10        Contractuele ontbinding/opzegging

10.1     Gebr. Kalkman B.V. is gerechtigd zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, door schriftelijke mededeling aan opdrachtgever en zonder dat Gebr. Kalkman B.V. terzake tot enige schadevergoeding is gehouden de overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk met onmiddelijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van Gebr. Kalkman B.V. op ontbinding en volledige schadevergoeding voorzover daartoe (wettelijke) gronden zijn, indien:

a    opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of daartoe een gerechtelijke aanvraag wordt ingediend of eigen aangifte wordt gedaan, danwel indien aan de opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend of daartoe een gerechtelijke aanvraag wordt ingediend;

b    het bedrijf van opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt stilgelegd, wordt geliquideerd of wordt overgedragen;

c    beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van opdrachtgever danwel indien opdrachtgever de beschikkingsbevoegdheid over zijn gehele of een belangrijk deel van zijn vermogen verliest.

10.2     De opdrachtgever kan de opdracht slechts opzeggen wegens onvoorziene omstandigheden zoals die worden bedoeld in artikel 6:258 BW. De opzegging kan slechts worden gedaan door middel van een aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal twee weken.


11        Vrijwaring

11.1     Indien Gebr. Kalkman B.V. terzake van enige schade of gedeelte van het schadebedrag waarvoor zij krachtens de overeenkomst c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever Gebr. Kalkman B.V. terzake van deze schade volledig vrijwaren en Gebr. Kalkman B.V. alles vergoeden wat Gebr. Kalkman B.V. aan deze derde dient te voldoen.

11.2     De opdrachtgever is tevens verplicht Gebr. Kalkman B.V. te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege, welke rechtstreekse voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht. Deze vrijwaringsverplichtingen van opdrachtgever gelden tevens voor de leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij Gebr. Kalkman B.V.


12        Verplichting opdrachtgever

12.1     De opdrachtgever is verplicht onderzoek te plegen naar en Gebr. Kalkman B.V. schriftelijk in te lichten omtrent alle omstandigheden, aanwezigheid en ligging van obstakels, kabels, leidingen, waaronder begrepen huisaansluitingen en overige aanwezige belemmeringen en risico’s, en deze te voorzien van een duidelijke markering. Daarnaast dient opdrachtgever alle tekeningen en kaarten ter hand te stellen aan Gebr. Kalkman B.V. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en recentheid van de verstrekte informatie, tekeningen en kaarten.

12.2     In geval van graaf-, bagger of bodemwerkzaamheden dient opdrachtgever minstens drie dagen voor de aanvang van de werkzaamheden een melding bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) uit te laten voeren. Opdrachtgever is verplicht alle instructies van KLIC te volgen en ziet er op toe dat alle leidingbeheerders reageren.

12.3     Indien de opdrachtgever niet heeft voldaan of kan voldoen aan de in lid 1 en 2 bedoelde verplichtingen dient deze Gebr. Kalkman B.V. onmiddellijk, doch ten minste drie dagen voor aanvang van de werkzaamheden schirftelijk hiervan in kennis te stellen. Gebr. Kalkman B.V. zal in dat geval zelf op kosten van opdrachtgever het benodigde onderzoek plegen.

12.4     Indien opdrachtgever niet de in de vorige leden bedoelde informatie heeft verschaft dan wel niet aan de in lid 3 bedoelde verplichting heeft voldaan, staat deze er voor in dat er op werklocatie geen kabels, leidingen of andere obstakels, belemmeringen of risico’s aanwezig zijn en zal de opdrachtgever Gebr. Kalkman B.V. vrijwaren voor eisen van derden op grond van de schade die ontstaat doordat er toch kabels, leidingen of andere obstakels, belemmeringen of risico’s aanwezig zijn

12.5     In geval van aanwezigheid van kabels, leidingen of andere obstakels stelt de opdrachtgever op het eerste verzoek van Gebr. Kalkman B.V. op kosten van de opdrachtgever een vakbekwaam persoon ter beschikking die onder leiding van opdrachtgever proefgravingen uitvoert, zodat Gebr. Kalkman B.V. in staat is de opdracht in de overeengekomen tijd van uitvoering zo snel en goed mogelijk en zonder schade uit te voeren.

12.6     Gebr. Kalkman B.V. is bevoegd in geval opdrachtgever niet voldoet aan de in dit artikel bedoelde verplichtingen, dan wel in geval van onvolledige of tegenstrijdige informatie of met de informatie strijdige feiten, de aanvang dan wel de verdere uitvoering van de werkzaamheden op te schorten. De kosten die uit deze opschorting volgen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden begroot op het minimale uurtarief gedurende de opschorting.

12.7     De opdrachtgever staat in voor de naleving van alle voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden en veiligheid. De opdrachtgever is verplicht voor zover redelijkerwijs mogelijk de arbeidsomstandigheden en veiligheid te optimaliseren.

12.8     De opdrachtgever is bij iedere niet-naleving van de overeenkomst (waaronder deze voorwaarden) van rechtswege in verzuim.


13        Meer opdrachtgevers

13.1     Voor het geval meerdere opdrachtgevers tezamen een overeenkomst zijn aangegaan, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de opdrachtgevers, voortvloeiende uit die overeenkomst.


14        Verzekering

14.1     Opdrachtgever is gehouden voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden het door opdrachtgever gebruikte werkmateriaal te verzekeren voor aansprakelijkheid, waaronder de verplichte verzekeringen op basis van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. Tevens dient opdrachtgever zich te verzekeren voor bedrijfsaansprakelijkheid. De verzekeringen dienen onder meer kabel- en leidingschade en overig werkrisico, milieuaantasting en voorzover toepasselijk werkgeversaansprakelijkheid te dekken. Indien daarnaast bij de werkzaamheden nog bijzondere risico’s aanwezig zijn, die niet door de hiervoor bedoelde verzekeringen worden gedekt, dient de opdrachtgever zich hiervoor alsnog te verzekeren.

14.2     Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de voor Gebr. Kalkman B.V. verrichte werkzaamheden binnen de hoedanigheidsomschrijving van het bedrijf van opdrachtgever van al de in lid 1 bedoelde verzekeringen vallen.

14.3     De minimale verzekerde som van de in lid 1 bedoelde verzekeringen dient € 2.250.000,- per gebeurtenis te bedragen.

14.4     Opdrachtgever dient ten aanzien van de in lid 1 bedoelde verzekering aan al haar verplichtingen, waaronder tijdige betaling van de verschuldigde premies, te voldoen.

14.5     De aansprakelijkheidsverzekering voor het ingehuurde materiaal moet Gebr. Kalkman B.V. in haar hoedanigheid van opdrachtgever/houder van het werkmateriaal, meeverzekeren. Voorzover nodig verleent opdrachtgever uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan Gebr. Kalkman B.V. om aan die verzekering rechten te ontlenen. Indien dit lid niet wordt nagekomen of opdrachtgever een andere verplichting in dit artikel niet is nagekomen, en Gebr. Kalkman B.V. door een derde aangesproken wordt tot het betalen van enige schadevergoeding, is opdrachtgever verplicht Gebr. Kalkman B.V. terzake volledig te vrijwaren en Gebr. Kalkman B.V. alles te vergoeden wat Gebr. Kalkman B.V. aan deze derde dient te voldoen


15        Competentie en toepassing Nederlands recht en privacywetgeving

15.1     Geschillen zullen voorgelegd worden aan de civiele rechter in Nederland. In zaken waarbij de rechtbank bevoegd is, is de rechtbank te Rotterdam uitsluitend bevoegd. Gebr. Kalkman B.V. is ook gerechtigd geschillen aan een andere wettelijke bevoegde rechtbank voor te leggen.

15.2     Op de offertes, aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

15.3     Bij het aanbieden en uitvoeren van de werkzaamheden en/of diensten van Gebr. Kalkman B.V. wordt gebruik gemaakt van diverse persoonsgegevens. Gebr. Kalkman B.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de richtlijnen van de Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Hoofdstuk 2 – Levering zaken en materialen


16        Aflevering en risico

16.1     Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van goederen aan de opdrachtgever ter plaatse waar Gebr. Kalkman B.V. haar bedrijf uitoefent. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij mededeling van Gebr. Kalkman B.V. aan opdrachtgever dat de goederen kunnen worden afgehaald. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim, indien hij de af te leveren zaken niet na het eerste verzoek van Gebr. Kalkman B.V. ophaalt of, indien levering op een ander adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

16.2     Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij franco-levering is overeengekomen.

16.3     Het aannemen van zaken van Gebr. Kalkman B.V. door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

16.4     Tenzij anders overeengekomen bepaalt Gebr. Kalkman B.V. de wijze van vervoer.


17        Eigendomsvoorbehoud

17.1     Alle te leveren goederen, uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, blijven onvervreemdbaar eigendom van Gebr. Kalkman B.V. tot de opdrachtgever zal hebben voldaan de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Gebr. Kalkman B.V. krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, en krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van te verkrijgen en/of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten waaronder begrepen vorderingen terzake van boeten, rente en kosten.

17.2     De opdrachtgever heeft, zolang deze niet in enig verzuim is met betrekking tot de naleving van enige overeenkomst met Gebr. Kalkman B.V., het recht om de geleverde goederen zoals in zijn bedrijf gebruikelijk te bewerken en te verwerken. Indien het eigendomsrecht van Gebr. Kalkman B.V. na bewerking door zaaksvorming, vermenging, natrekking e.d. teniet gaat, draagt de opdrachtgever reeds nu voor alsdan de (mede-)eigendom van de aldus ontstane nieuwe zaak naar verhouding van de factuurwaarde op Gebr. Kalkman B.V. over. De opdrachtgever treedt kosteloos als houder en bewaarnemer van het goed waarvan aan Gebr. Kalkman B.V. de (mede-) eigendom toekomt.

17.3     Indien de opdrachtgever in verzuim is, is Gebr. Kalkman B.V. bevoegd de goederen                     direct op te eisen van een ieder die de goederen houdt.


Hoofdstuk 3 – Grondverzet- en aanverwante werkzaamheden


18        Algemeen

18.1     Aanvangstijd van het werk en opleveringstermijn waarbinnen de opdracht uitgevoerd moet worden, worden bij benadering vastgesteld.

18.2     De aanvangstijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van Gebr. Kalkman B.V.


19        Wijziging aangenomen werk (meer- of minderwerk) en kostverhogende                         omstandigheden

19.1     Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op werk dat door Gebr. Kalkman B.V. wordt aangenomoen voor een overeengekomen totaalprijs voor het werk in het geheel.

19.2     Gebr. Kalkman B.V. heeft het recht de overeengekomen prestatie te wijzigen, indien dit gelet op de omstandigheden naar het oordeel van Gebr. Kalkman B.V. voor het goed uitvoeren van het werk noodzakelijk is.

19.3     Indien de wijziging, bedoeld in lid 2 meerwerk met zich meebrengt, wordt dit aangemerkt als kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in lid 4 e.v. met inachtneming van het daarin bepaalde.

19.4     In dit artikel worden onder kostenverhogende omstandigheden verstaan: omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de aanneemovereenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die Gebr. Kalkman B.V. niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.

19.5     Indien de kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in lid 4 intreden heeft Gebr. Kalkman B.V. aanspraak op bijbetaling met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden.

19.6     Gebr. Kalkman B.V. zal indien zij van oordeel is dat de kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal in dat geval op korte termijn overleg plegen met Gebr. Kalkman B.V. in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed. Indien opdrachtgever het hiervoor genoemde overleg niet pleegt wordt hij geacht met verrekening of vergoeding van de kostenverhoging in te stemmen.

19.7     Voor wijzigingen als bedoeld in lid 2 en het in rekening brengen van kostenverhogende omstandigheden is geen schriftelijke toestemming van de opdrachtgever vereist.

19.8     De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding als bedoeld in lid 6, het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen, waarna het door opdrachtgever verschuldigde door Gebr. Kalkman B.V. naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal worden vastgesteld.


Hoofdstuk 4 – Verhuur van werktuigen en machines


20        Algemeen

20.1     Gebr. Kalkman B.V. verbindt zich het overeengekomen werktuig, al dan niet met werknemer, ter beschikking te stellen voor de overeengekomen periode, gelijk de opdrachtgever verplicht is het materieel van de Gebr. Kalkman B.V. aan te nemen voor de overeengekomen periode. Indien van toepassing, zal de tijd welke nodig is om een huurzaak te monteren en/of te demonteren, onderdeel uitmaken van de totale periode.

20.2     Gebr. Kalkman B.V. is gerechtigd het overeengekomen werktuig te allen tijde te vervangen door een gelijkwaardige machine.


21        Instructies, schade en vrijwaring

21.1     Gebr. Kalkman B.V. is enkel gehouden redelijke instructies van de opdrachtgever uit te voeren, voor zover de verlangde werkzaamheden in overeenstemming zijn met de kwaliteit en de capaciteit van het verhuurde materieel en het doel waarvoor het ter beschikking is gesteld.

21.2     Gebr. Kalkman B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van de gehuurde werktuigen en machines bij het uitvoeren van de instructies van de opdrachtgever.

21.3     Gebr. Kalkman B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van de gehuurde werktuigen en machines indien deze door de opdrachtgever zelf of zijn medewerkers worden bediend.


22        Transportrisico

22.1     De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan, of veroorzaakt door het verhuurde tijdens alle transporten, die door of in opdracht van de opdrachtgever worden uitgevoerd, hoe en door wie dan ook ontstaan.


23        Werkbonnen

23.1     Gebr. Kalkman B.V. of diens gemachtigde kan de soort en het aantal gemaakte verhuururen registreren op werkbonnen. De werkbonnen worden in dat geval dagelijks of wekelijks opgemaakt en door beide partijen voor akkoord ondertekend.

23.2     Maakt de opdrachtgever of diens gemachtigde geen gebruik van de geboden gelegenheid tot ondertekening, dan wordt de opdrachtgever geacht zich met de inhoud van de werkbonnen te verenigen.


24        Doorverhuur

24.1     De opdrachtgever kan met toestemming van Gebr. Kalkman B.V. de van haar gehuurde werktuigen of machines doorverhuren aan derden met dien verstande, dat de opdrachtgever aan de met Gebr. Kalkman B.V. gesloten overeenkomst gebonden blijft.


25        Teruglevering

25.1     Bij niet tijdige teruglevering van het (gehuurde) materieel na afloop van de huurperiode is de opdrachtgever verplicht de schade voortvloeiende uit deze overschrijding aan Gebr. Kalkman B.V. te vergoeden.


Hoofdstuk 5 – Verhuur van overig materiaal (container, rijplaten e.d.)


26        Algemeen

26.1     Gebr. Kalkman B.V., zijnde verhuurder, verbindt zicht de overeengekomen huurobjecten, zoals containers, rijplaten, binten, schotten, damwandplanken, hekken, e.d., in goede staat ter beschikking te stellen voor de overeengekomen huurperiode, gelijk de opdrachtgever, zijnde huurder, verplicht is het materieel aan te nemen met inachtneming van de overeengekomen termijn en eventueel overeengekomen opzegtermijn.

26.2     Gebr. Kalkman B.V. is gerechtigd het overeengekomen huurboject te allen tijde te vervangen door een gelijkwaardig object.

26.3     Bij het in ontvangst nemen van het gehuurde materiaal dient huurder zorgvuldig het gehuurde materiaal op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te controleren. Indien huurder daarin gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze direct schriftelijk aan Gebr. Kalkman B.V. te melden.

26.4     Huurder is verplicht het gehuurde materiaal te gebruiken uitsluitend binnen het kader waarvoor het huurobject naar zijn aard geschikt is en alleen voor het doel waarvoor het gehuurd is.

26.5     Huurder is verplicht het gehuurde materiaal aan het einde van de huur in dezelfdestaat terug te leveren als huurder dit van Gebr. Kalkman B.V. heeft ontvangen.

26.6     Gebr. Kalkman B.V. blijft eigenaar van het gehuurde materiaal. Huurder is verplicht tegenover derden, zoals beslagleggende schuldeisers te doen blijken van het eigendomsrecht van het gehuurde materiaal van Gebr. Kalkman B.V., zodra het gevaar bestaat, dat een derde het gehuurde materiaal gaat beschouwen als eigendom van huurder. Huurder verplicht zich in dat geval de Gebr. Kalkman B.V. onverwijld hierover te informeren. Kosten gemaakt ter waarborging van de rechten van Gebr. Kalkman B.V. tegenover derden komen voor rekening van huurder. Huurder is niet gerechtigd aan derden enig recht op het gehuurde materiaal te verlenen, dit onder te verhuren of zijn rechten voorvloeiende uit deze huurovereenkomst, geheel of gedeeltelijk, aan derden over te dragen.


27        Huurtijd

27.1     De huur wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 week, te berekenen 5 dagen per week.

27.2     De huur vangt aan op de datum dat het gehuurde materiaal, of een eerste gedeelte daarvan, ter beschikking van huurder wordt gesteld, dan wel op de datum dat Gebr. Kalkman B.V. het gehuurde krachtens een overeenkomst ter beschikking van huurder houdt.

27.3     De huur eindigt op de datum waarop het gehuurde materiaal in zijn geheel (of gedeeltelijk) door Gebr. Kalkman B.V. is terugontvangen. Indien teruglevering niet mogelijk is door verlies, diefstal dan wel indien het gehuurde zodanig is beschadigd dat teruglevering in redelijkheid niet mogelijk is, eindigt de huurtijd na ontvangst van een schriftelijk kennisgeving ter zake van een en ander, onverminderd het recht van Gebr. Kalkman B.V. op eventuele schadevergoeding.


28        Huurprijs en overige vergoedingen

28.1     Huurder verbindt zich de overeengekomen prijzen volgens de op dat moment geldende huurtarieven en alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende vergoedingen tijdig te betalen. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

28.2     Huurder is voorts vergoeding verschuldigd conform het in de overeenkomst genoemde tarief per gewichtseenheid ter zake van:

-           laadkosten

-           loskosten

en voor zover van toepassing:

-           reinigingskosten etc.

-           herstelkosten en verlies

-           vergoeding van overige schade c.q. van hetgeen huurder overigens ter zake van de             overeenkomst verschuldigd is.

-           retourkosten ter zake van kraangebruik en uitsorteren, voor zover efficiënte lossing van het             gehuurde materiaal dit noodzakelijk maakt.


29        Aansprakelijkheid, schade

29.1     Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook aan het huurobject toegebracht of ontstaan tijdens de huurperiode. Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het huurobject, zet huurder het gebruik ervan niet voort dan na overleg met Gebr. Kalkman B.V. Laat huurder (tijdig) overleg met Gebr. Kalkman B.V. na, dan komt of blijft schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van huurder.

29.2     Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe dan ook genaamd en hoe ook door het gehuurde materiaal toegebracht of ontstaan aan zichtbare en niet-zichtbare roerende of niet-roerende zaken/eigendommen van derden (bv. ondergrondse kabels en leidingen).

29.3     Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan of door het verhuurde tijdens transporten, dus ook tussentijds, die door of in opdracht van huurder worden uitgevoerd, hoe en door wie dan ook ontstaan.

29.4     Huurder treft alle redelijke maatregelen ter voorkoming van beschadiging en/of verlies van het gehuurde materiaal.

29.5     Huurder dient alle gebruikelijke maatregelen te nemen om diefstal van het gehuurde materiaal te voorkomen. Huurder is aansprakelijk voor diefstal en verduistering van het huurobject.

29.6     Onder schade aan het gehuurde materiaal wordt in ieder geval begrepen het verlies en/of diefstal en/of alle kosten voor herstel en/of reparatie en/of reiniging en/of gewichtsverlies die door Gebr. Kalkman B.V. moeten worden gemaakt om het terug geleverde materiaal weer in een naar oordeel van Gebr. Kalkman B.V. vergelijkbare staat te brengen, overeenkomende met de staat voor de aanvang van de huur een en ander binnen de grenzen van de redelijkheid. Voorts wordt onder schade verstaan, schade ontstaan als gevolg van ondeskundig of onjuist gebruik of behandeling, onjuist onderhoud, dan wel gebruik in strijd met de bestemming van het gehuurde en/of gebruik in strijd met de bedrijfsvoorschriften.

29.7     Huurder is verplicht aan Gebr. Kalkman B.V. de schade te vergoeden op basis van de door Gebr. Kalkman B.V. gemaakte kosten van herstel. Afhankelijk van de soort schade zal Gebr. Kalkman B.V. aan huurder een schriftelijke opgave doen van de kosten verbonden aan de schade, voorzien van de wijze waarop deze kosten berekend zijn.


30        Gebruikslocatie, reiniging

30.1     Huurder is slechts gerechtigd om het gehuurde materiaal te gebruiken op de overeengekomen locatie(s).

30.2     Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebr. Kalkman B.V. is huurder niet gerechtigd het gehuurde materiaal te gebruiken op locaties waar sprake is van chemisch- of anderszins vervuilde of besmette grond en/of grondwater.

30.3     Indien het gehuurde materiaal wordt gebruikt op chemisch of anderszins vervuilde of besmette grond is huurder verplicht zorg te dragen voor volledige reiniging van het gehuurde voor teruglevering. Deze verplichting geldt ook indien huurder na aanvang van de huur bekend wordt met de vervuiling, dan wel indien deze vervuiling pas bij teruglevering van het gehuurde materiaal wordt geconstateerd. Gebr. Kalkman B.V. is bevoegd bij constatering van vervuiling, het gehuurde bij teruglevering niet te accepteren, met dien verstande dat de huurtermijn en de verplichting tot voldoening van de overeengekomen huurpenningen doorloopt tot het moment waarop het gehuurde in voor Gebr. Kalkman B.V. acceptabele staat is gebracht of door Gebr. Kalkman B.V. op kosten van huurder is schoongemaakt.

30.4     Huurder is verplicht het gehuurde bij beëindiging van de huur onbeschadigd en geheel gereinigd terug te leveren. Indien huurder het gehuurde naar het oordeel van Gebr. Kalkman B.V. niet schoon heeft teruggeleverd staat het Gebr. Kalkman B.V. vrij op kosten van huurder het gehuurde schoon te (laten) maken.


Hoofdstuk 6 – Inhuur van werktuigen en machines


31        Verplichtingen huurder

31.1     Verhuurder is verplicht zorg te dragen dat de door Gebr. Kalkman B.V. van verhuurder ingehuurde werknemers en/of machines tijdig en op de gewenste locatie aanwezig zijn.

31.2     Verhuurder dient wekelijks aan Gebr. Kalkman B.V. ter goedkeuring een overzicht te                  verstrekken van de werknemers die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingezet en een overzicht van het aantal verhuururen van de betreffende week. Bij onenigheid over het aantal gewerkte uren gelden alleen de door Gebr. Kalkman B.V. geaccordeerde overzichten als juist.

31.3     Verhuurder dient aan al haar verplichtingen in het kader van de Wet Keten Aansprakelijkheid te voldoen.

31.4     Gebr. Kalkman B.V. is te allen tijde gerechtigd een naar redelijkheid door Gebr. Kalkman B.V. te bepalen percentage van de door Gebr. Kalkman B.V. verschuldigde vergoeding te betalen op een G-rekening van verhuurder.

31.5     Het is verhuurder niet toegestaan prijsopgaven of aanbiedingen te doen aan de opdrachtgever van Gebr. Kalkman B.V. voor uitbreiding of wijziging van diens werk.

31.6     Verhuurder dient ervoor zorg te dragen dat met betrekking tot zowel het personeel, als de werktuigen en overige arbeidsmiddelen aan alle wettelijke verplichtingen, waaronder de arbo-verplichtingen, is voldaan. Op verzoek van Gebr. Kalkman B.V. dient verhuurder dit te kunnen aantonen.

31.7     Het is verhuurder niet toegestaan de opdracht uit te laten voeren door derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gebr. Kalkman B.V. Verhuurder dient in dat geval de overeenkomst met de derde schriftelijk vast te leggen en ervoor zorg te dragen dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op die overeenkomst, op een zodanige wijze dat de verhuurder de rechtspositie van Gebr. Kalkman B.V. inneemt en de ingehuurde derde de positie van de verhuurder.

31.8     Ondergeschikten van Gebr. Kalkman B.V. of andere door Gebr. Kalkman B.V. ingeschakelde personen zijn te allen tijde bevoegd het gehuurde materieel te besturen tenzij de machinist van verhuurder dit uitdrukkelijk verbiedt.